1395/10/30
معرفی همکاران

Ø    افشین فدایی حیدری

معاون حقوقی

فوق لیسانس حقوق

سابقه:14 سال

 

Ø    اسماعیل نیسی

معاون بازرسی

فوق لیسانس علوم سیاسی

سابقه: 17 سال

 

Ø    سمیه هاشم پور

رئیس گروه حقوقی

لیسانس حقوق

سابقه: 11 سال

 

Ø    عبدالخالق زارعی

کارشناس بازرسی

فوق لیسانس مدیریت

سابقه: 6 سال

 

Ø    حسین عیسوند سلطان آبادی

کارشناس ارزیابی عملکرد

فوق لیسانس حقوق جزا

سابقه:6 سال

 

Ø    یوسف محمودی

کارشناس بازرسی

لیسانس برق

سابقه: 6 سال

 

Ø    محمد صادق پورسلان

کارشناس بازرسی

فوق لیسانس علوم اجتماعی

سابقه: 11 سال

 

Ø    سید ایوب طاهر الهایی

کارشناس بازرسی

فوق لیسانس عمران

سابقه: 6 سال

 

Ø    منصور صالحی

کارشناس بازرسی

لیسانس برنامه ریزی امور فرهنگی

سابقه: 20

 

Ø    حسین عامری خواه

کارشناس حقوقی

لیسانس حقوق

سابقه: 1 سال

 

Ø    پویا تقی پور بیرگانی

کارشناس حقوقی

لیسانس حقوق

سابقه: 1 سال

 

·       مریم شکرالهی

مسئول دفتر بازرسی

لیسانس علوم اجتماعی

سابقه: 6 سال

  *   لیلا آذرسا

کارشناس بازرسی

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

سابقه: 6 سال