بازدیدهای مدیرکل

بازدید استاندار از دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

بازدید استاندار از دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
بازدید استاندار از دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

بازدید استاندار از دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
بازدید استاندار از دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

بازدید استاندار از دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
بازدید استاندار از دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

بازدید استاندار از دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
بازدید استاندار از دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

بازدید استاندار از دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
بازدید استاندار از دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

بازدید استاندار از دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
بازدید استاندار از دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

بازدید استاندار از دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
بازدید استاندار از دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

بازدید استاندار از دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
بازدید استاندار از دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

بازدید استاندار از دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
بازدید استاندار از دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

بازدید استاندار از دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
بازدید استاندار از دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

بازدید استاندار از دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
بازدید استاندار از دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

بازدید استاندار از دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
بازدید مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی  به همراه کارشناسان بازرسی از بهزیستی استان

بازدید مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی به همراه کارشناسان بازرسی از بهزیستی استان
بازدید مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی  به همراه کارشناسان بازرسی از بهزیستی استان

بازدید مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی به همراه کارشناسان بازرسی از بهزیستی استان
بازدید مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی  به همراه کارشناسان بازرسی از بهزیستی استان

بازدید مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی به همراه کارشناسان بازرسی از بهزیستی استان
بازدید مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی  به همراه کارشناسان بازرسی از بهزیستی استان

بازدید مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی به همراه کارشناسان بازرسی از بهزیستی استان