راه های ارتباطی با دفتر

آدرس: اهواز، خیابان فلسطین استانداری خوزستان
تلفن: ۳۳۳۳۵۳۸۸-۰۶۱
دورنگار: ۳۳۳۶۰۰۷۷-۰۶۱
تلفن مستقیم:۳۳۳۶۳۰۶۹-۰۶۱
تلفن ارتباطات مردمی:۱۱۱