معرفی مدیرکل

نام و نام خانوادگی: شهاب رزمی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس حقوق عمومی
۱- کارشناس ارشد حقوقی سازمان آب و برق خوزستان
۲- عضو کمیسیون حریم و بستر سازمان آب و برق خوزستان
۳- مشاور و مدیر حقوقی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
۴- مدیریت حقوقی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی
۵- معاون مدیرکل روابط عمومی و تشریفات حوزه استاندار
۶- مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان
۷- مدرس دانشگاه
۸- مدیر دفتر دسترسی به انتشار و اطلاعات آزاد
۹- دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت