معرفی همکاران

اسماعیل نیسی
معاون بازرسی
فوق لیسانس علوم سیاسی
سابقه: ۲۰سال

Ø    سمیه هاشم پور
معاون حقوقی
لیسانس حقوق
سابقه: ۱۳ سال

 

عزت اله براتی

فوق لیسانس

معاون ارتباطات مردمی

 

Ø    حسین عیسوند سلطان آبادی
کارشناس ارزیابی عملکرد
فوق لیسانس حقوق  و جزا
سابقه:۱۰سال

Ø    یوسف محمودی
کارشناس بازرسی
فوق لیسانس جغرافیا

سابقه: ۱۰سال

Ø    لیلا آذرسا
کارشناس بازرسی
فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
سابقه: ۱۰سال

Ø    محمد صادق پورسلان
کارشناس بازرسی
فوق لیسانس علوم اجتماعی
سابقه: ۱۴ سال

Ø    سید ایوب طاهر الهایی
کارشناس بازرسی
فوق لیسانس عمران
سابقه:۱۰ سال

Ø    منصور صالحی
کارشناس بازرسی
لیسانس برنامه ریزی امور فرهنگی
سابقه: ۲۵

Ø    حسین عامری خواه
کارشناس حقوقی
لیسانس حقوق
سابقه: ۵ سال

Ø    پویا تقی پور بیرگانی
کارشناس حقوقی
لیسانس حقوق
سابقه: ۵ سال

Ø سیدعلی طالقانی

کارشناس بازرسی

لیسانس

Ø محمد احسانی

مسئول دفتر بازرسی
لیسانس علوم اجتماعی
سابقه: ۷ سال