معرفی و شرح وظایف دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

شرح وظایف

اهداف و وظایف دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
نظارت و ارزشیابی وظایف، فعالیت ها و مسئولیت ها در دستگاههای اجرایی بمنظور تشخیص موانع و مشکلات موجود و شناخت عوامل موثر در پیشرفت اهداف و انعکاس به وزارتخانه ها و سازمانهای مرکزی جهت بهره گیری بیشتر در انجام وظایف محوله.
اجرای ارزیابی فعالیت ها و عملکرد مدیریت دستگاه های اجرایی استان.
نظارت برحسن اجرای برنامه های ارزشیابی ادارات و مدیران کل و ملحوظ داشتن دستورالعمل ها و ضوابط تعیین شده.
ایجاد هماهنگی با واحدهای بازرسی و پاسخگویی به شکایات دستگاههای دولتی مستقر در استان به منظور تبادل اطلاعات و ایجاد وحدت رویه و انجام همکاری های لازم با گروههای بازرسی و نهادهای قانونی کشور بمنظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه.
تهیه گزارش متضمن تجزیه و تحلیل ارزشیابی های بعمل آمده و نتیجه گیری از آنها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت مقامات مافوق .
برقراری ارتباط مستمر با دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت کشور.
اجرای خط مشی ها، سیاستها و دستورالعملهای ابلاغی و ارائه گزارشهای لازم در چارچوب وظایف محوله.
نظارت و پیگیری برحسن اجرای برنامه های طرح تکریم مردم و جلب حمایت ارباب رجوع و اجرای نظام ارزیابی این طرح.
ارتقاء سلامت نظام اداری، اجرا و پیگیری آیین نامه پیش گیری و مبارزه با رشوه خواری و فساد اداری.
ارتباط مستمر با دفتر ارزشیابی وزارت کشور و معاونت ذیربط در نهاد ریاست جمهوری بمنظور هماهنگی در نحوه اجرای برنامه های ارزیابی و ارزشیابی در دستگاههای اجرایی استان.
نظارت برحسن اجرای ضوابط و مقررات ارزشیابی کارکنان دولت در دستگاههای اجرایی و مدیران استان براساس قوانین و مقررات مربوطه و ضوابط تعیین شده.
تهیه برنامه ها و اجرای ارزشیابی نوبه ای کارکنان دولت و برگزاری دوره های آموزشی لازم و توجیه ارزشیابی کنندگان در رابطه با اهداف و برنامه های ارزشیابی.
تهیه و تنظیم و نگهداری شناسنامه ارزشیابی مدیران کل دستگاه­های اجرایی استان
اجرای برنامه ارزیابی عملکرد مدیریت در دستگاهای اجرایی استان بمنظور تحلیل عملکرد آنها و تبیین نتایج ارزیابی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در زمینه مدیریت و روشهای انجام کار.
ارزیابی فعالیت ها و نظارت برعملکرد دستگاههای اجرایی مستقر در استان بمنظور شناخت و اطلاع از چگونگی پیشرفت اهداف و برنامه های تعیین شده و تحلیل آنها.
نظارت و ارزشیابی وظایف و فعالیت ها و مسئولیت های دفاتر و ادارات استانداری بمنظور تشخیص موانع و مشکلات موجود و شناخت عوامل موثر در پیشرفت اهداف و انعکاس به سایر واحدها جهت بهره گیری در انجام وظایف محوله و ارائه گزارش به استاندار.
بررسی فعالیت های واحدهای استانداری ، فرمانداریها، بخشداری ها، شهرداری ها بمنظور ارزشیابی میزان کارآئی و عملکرد آنها و ارائه گزارش به استاندار.
ارزیابی فعالیت ها و نظارت برعملکرد دستگاههای دولتی مستقر در استان بمنظور شناخت و اطلاع از چگونگی پیشرفت امور و ارائه گزارش به استاندار.
تهیه برنامه و اجرای ارزشیابی سالانه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و ارائه آن به استاندار جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
آموزش و توجیه ارزشیابی کنندگان در رابطه با اهداف و برنامه های ارزشیابی.
نظارت برحسن اجرای برنامه های ارزشیابی مدیران کل و ملحوظ داشتن دستورالعمل ها و ضوابط تعیین شده.
بازرسی و رسیدگی به امور ارجاعی از طرف استاندار.
تنظیم برنامه بازرسی موردی ودوره ای و اجرای آن را از طریق بازرسیهای مالی و اداری.
انجام همکاریهای لازم با گروههای بازرسی و نهادهای قانونی کشور بمنظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه.
تنظیم گزارش از نتایج بازرسیهای انجام شده و ارسال آن برای مراجع ذیربط.
دریافت و بررسی شکایات کتبی مراجعین از کارکنان و واحدهای استانداری و دیگر ادارات و تهیه گزارش جهت مقامات مافوق.
بررسی پیرامون صحت و یا سقم موارد مورد شکایت و پیگیری در این زمینه جهت احقاق حق شاکی و صدور پاسخ کتبی بمنظور اطلاع شاکی از نتیجه رسیدگی به شکایات.
بررسی و پاسخگویی به مراجعات نهاد محترم ریاست جمهور، سازمان بازررسی کل کشور، وزارت کشور و دیگر ارگانهای مسئول در باب شکایات و خواسته های مردم.