اولین جلسه کمیته بازرسی ویژه کرونا در دفتر اداره کل بازرسی استانداری برگزار شد

اولین جلسه کمیته بازرسی ویژه کرونا با حضور اعضای کمیته در دفتر اداره کل بازرسی استانداری تشکیل گردید در ابتدای جلسه رسول امیری مدیر کل مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی در خصوص اهمیت و جایگاه بازرسی و نظارت در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا و قرارگاه نظارتی و عملیاتی بیماری کرونا، اعلام نمود که حدود ۵۶ نفر به عنوان بازرس ویژه ویژه کرونا از سوی این اداره کل بازرسی معرفی گردید که از بین این اعضا ۶ نفر به عنوان کمیته نظارت و بازرسی انتخاب گردید.
امیری عنوان کرد وظایف بازرسین کرونا بازدید از ادارات و دستگاه های اجرایی استان است که این اداره کل سیاست تشویقی و تنبیهی را در دستور کار خود دارد و دستگاه‌هایی که پروتکل های بهداشتی و مصوبات ستاد استانی کرونا را رعایت می‌کنند تشویق خواهد شد و دستگاه‌هایی که پروتکل های بهداشتی و مصوبات ستاد استانی را رعایت نمی کنند برخورد قانونی خواهند شد
این بازرسی ها منوط به شهرستان اهواز نخواهد بود و باید تیم های بازرسی و کمیته بازرسی در شهرستان ها فعال گردد .

 

159