جلسه هم اندیشی مدیرکل و پرسنل بازرسی در درفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

جلسه هم اندیشی مدیرکل و کارشناسان بازرسی در دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی برگزار شد. در این جلسه برنامه های سال جاری و فعالیت های بازرسی بخصوص برنامه های مربوط به انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا، طرح تکریم، ارزیابی عملکرد و سایر امور سال جاری  در سال ۹۶ مورد بررسی قرار گرفت.

1548