جلسه هماهنگی ارزیابی عملکرد استانداری

 جلسه هماهنگی ارزیابی عملکرد استانداری

             جلسه هماهنگی ارزیابی عملکرد استانداری در سطح ملی با حضور آقای نیسی معاون مدیریت عملکرد و بازری و کارشناسان ارزیابی و کارشناسان رابط دفاتر استانداری در محل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی مورخ ۳۱/۲/۹۶ تشکیل گردید. در ابتدا آقای نیسی معاون مدیریت عملکرد و بازرسی ضمن تشریح موضوع و مطالب مرتبط بر اهمیت موضوع و دقت در تهیه مستندات وحسن ثبت در سامانه تسما( ارزیابی عملکرد) تدکید نمود. در ادامه کارشناسان ارزیابی و رابطان به پیان نظرات خود پرداختند.

2906