جلسه ویدئو کنفرانس توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد جشواره شهیدرجایی

 جلسه ویدئوکنفرانس آموزشی و توجیحی وزارت کشور درخصوص ارزیابی عملکرد استانداریها و جشواره شهید رجایی با حضور کلیه استانداری های کشور، مدیران و کارشناسان حوزه های مربوطه و رابطین واحدهای ستادی استانداری ها در روز سه شنبه مورخ ۹ / ۳ /۹۶ برگزار گردید.

1482