جلسه ماهانه هم اندیشی پرسنل بازرسی با مدیرکل بازرسی

 جلسه هم اندیشی مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی  با کارشناسان دفتر بازرسی در تاریخ ۲۹/۳/۹۶ برگزار گردید. در این جلسه برنامه های سال جاری بازرسی مورد بررسی قرار گرفت و بر برخی از اقدامات مهم صورت گرفته در سال ۹۵ از جمله ارزیابی عملکرد- طرح تکریم – خدمات سفر نوروزی و… مورد ارزیابی و تجریه و تحلیل قرار گرفت.

2397