جلسه هم اندیشی مدیرکل بازرسی با پرسنل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

 جلشه هم اندیشی مدیرکل بازرسی با کارشناسان دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی در تاریخ پانزدهم مردادماه در محل دفتر بازرسی برگزار گردید. در این جلسه دو ساعته پس از صحبت های مدیرکل کارشناسان به بررسی عملکرد سال ۹۵ و نقاطضعف و قوت آن و همچنین تبدیل تهدیدها به فرصت  پرداختند. در ادامه نیز گزارش کامل عملکرد دفتر ارائه و برنامه های آتی بازرسی از ادارت، فرمانداریها و شهرداری های استان در قالب جدول زمانبندی شده اعلام گردید.

1461