آغاز فرایند ارزیابی عملکرد فرمانداری های استان

در راستای اجرای ماده ۸۱ قانون خدمات مدیریت کشوری در خصوص لزوم اجرای ارزیابی عملکرد دستگاههای دولتی و با عنایت به آغاز فرایند ارزیابی عملکرد فرمانداری ها در سال ۱۳۹۵ طی روزهای آتی می بایست شاخص های مربوطه به همراه اهداف کمی مربوط به هر فرمانداری صورت گیرد. 

1916