جلسه توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد سال۹۵ فرمانداری های استان- سالن شهید رجایی استانداری

جلسه توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد سال۹۵ فرمانداری های استان در روز دوشنبه   مورخ ۳/ ۷ /۹۶ در سالن شهید رجایی استانداری خوزستان با حضور مدیرکل بازرسی، معاون و کارشناسان ارزیابی عملکرد استانداری و فرمانداری های تابعه برگزار گردید. در این جلسه ابتدا مدیرکل بازرسی به اهمیت و جایگاه ارزیابی عملکرد در استانداری و فرمانداری ها پرداخت و بیان نمودند که فرمانداری ها در زمان تعیین شده نسبت به جمع اوری مستندات مورد نیاز اقدام و این عمل را به روزهای آخر موکول ننمایند. در ادامه نیز توضیحات کاملی در خصوص نحوه جمع اوری و تهیه گزارشات و مستندات مورد نیاز از سوی معاون بازرسی و کارشناسان ارزیابی عمکلرد استانداری به حاضرین در جلسه ارایه شد و به سوالات و ابهامات آنها پاسخ داده شد.

1204