جلسه کمیته سلامت اداری و حقوق شهروندی با حضور کلیه اعضاء به ریاست مدیرکل بازرسی استانداری برگزار شد

جلسه کمیته سلامت اداری و حقوق شهروندی با حضور کلیه اعضاء به ریاست محمودی مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری برگزار شد. در این جلسه در راستای سه موضوع مدیریت عملکرد، سلامت اداری و حقوق شهروندی به بحث و تبادل نظر شد. همچنین مقرر گردید پس از تهیه شاخص ها، کارشناسان فرمانداری ها و شهرداری های استان دراین خصوص بازدیدی از ادارات بعمل آورده و نتیجه در کارگروه توسعه مدیریت مطرح گردد.

 

 

97