بازدید از مرکز ارتباطات مردمی استانداری (سامد) باحضور موالی زاده معاونت توسعه مدیریت و منابع استاندار

بازدید از مرکز ارتباطات مردمی استانداری (سامد) با حضور موالی زاده معاونت توسعه مدیریت و منابع استاندار، مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی، مدیر کل اداری مالی و مدیر کل فن آوری اطلاعات استانداری انجام شد. در این بازدید موالی زاده جهت رفع و حل مشکلات، کمبودها و کاستی های مرکز سامد شامل ترمیم و تعمیر ساختمان، سیستم ها، مشکلات و دغدغه های کارکنان سامد دستوراتی صادر کرد.

71