بازرسی کارشناسان دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری از فرمانداری و برخی ادارات شهرستان امیدیه

 در راستای بازرسی های دوره ای و بررسی پرونده های محوله کارشناسان دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی از فرمانداری و برخی ادارات شهرستان امیدیه بازدید بعمل آوردند. در این مأموریت یک روزه کاشناسان بازرسی به برخی از مشکلات مهم شهرستان پرداخت. طی جلسه ای به بررسی مشکلات اهالی روستای دونه ( بخش فردوس ، بخش محرومین و بخش مجنون) از جمله نبود آب، برق و سایر زیرساخت های لازم مورد بررسی قرار گرفت. در همین راستای جلسه ای در فرمانداری شهرستان امیدیه با حضور معاون فرماندار، بازرسین استانداری وکلیه دستگاههای خدمات رسان از جمله اداره برق، شرکت گاز، اداره آب و فاضلاب شهرستان و بنیاد مسکن  برگزار شده که مشکلات مناطق موصوف بررسی شد و نتایج خوبی نیز حاصل گردید. در این جلسه مقرر گردید جهت حل مشکلات اهالی در ابتدا بنیاد مسکن اقدام به خاکریزی و تسطیح زمین های منطقه نموده تا زیرساخت های لازم برای توسعه شبکه آب، برق و گاز فراهم گردد. در نهایت مصوباتی نیز به تصویب اعضای جلسه رسید که دستگاههای متولی و خدمات رسان متعهد گردیده که تا قبل از پایان سال وظایف محوله خود را در راستای حل مشکلات مردم منطقه به انجام رسانند.

2216