بازرسی از فرمانداری و برخی ادارات شهرستان آبادان

 بازرسان دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری از شهرستان آبادان بازدید نمودند. در ادامه بازرسی های دوره ای دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی کارشناسان دفتر بازرسی از فرمانداری، شهرداری و اداره بهزیستی شهرستان آبادان بازدید نمودند. در این بازرسی یک روزه کارشناسان  با همراهی مسئول بازرسی فرمانداری ضمن بازرسی از ادارات مربوطه بازدیدی نیز از وضعیت خدمات شهری و بهداشت خیابان ها و معابر شهری داشتند. لازم به ذکر می باشد در همین راستا جلسه ای نیز در بهزیستی شهرستان با حضور بازرسین استانداری، ریاست اداره بهزیستی  آقای دکتر ایثاری، کارشناس بازرسی فرمانداری در خصوص پرونده های در حال بررسی منعقد گردید که پس از صحبت های ریاست بهزیستی و ارایه گزارشی مختصری از عملکرد و وظایف متنوع بهزیستی در شهرستان  به بحث و تبادل نظر در خصوص موارد و مشکلات مربوطه به بهزیستی و خدمات مربوط به مددجویان پرداخته شد. در همین خصوص با توجه به اینکه ۲۳ استان در کشور از لحظ میزان مددجو و خدمات قابل ارایه به آنها بعد از شهرستان آبادان قرار می گیرند که این خود می طلبد مسئولین مربوطه توجه ویژه ای به این مهم داشته باشند. 

2400