بازرسی از شهرستان باوی

 کارشناسان دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری  از شهرستان باوی بازدید نمودند. در این بازدید یک روزه بازرسان از ادارات و برخی از واحدهای صنفی شهرستان بازرسی بعمل آوردند. در ادامه در پی گزارشات واصله  و شکایت برخی از شهروندان از غیر مجاز بودن یکی از شرکت های پخش مواد غذایی در شهرستان طی بازدیدی که با حضور بازرسی فرمانداری و کارشناسان سازمان صنعت معدن و تجارت و بهداشت شهرستان صورت گرفت به تخلفات واحد مربوطه رسیدگی شد و گزارش مربوطه تهیه و جهت برخورد قانونی با شرکت متخلف به مراجع مربوطه ارسال گردید.

1803