اولین جلسه هیات عالی بازرسی استانداری خوزستان برگزار گردید.

 

شهاب رزمی مشاور استاندار و مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امورحقوقی استانداری بیان نمودند:  به منظور استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های دفاتر تخصصی و نظارت دقیق تر با هماهنگی استاندار محترم ،   نسبت به تشکیل هیات عالی بازرسی استانداری  اقدام و اولین جلسه آن با حضور اداره کل های بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی، حراست ، امور شهری و شورا ها، امور روستایی و شوراها ، سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشور و دفتر فنی استانداری در روز یکشنبه مورخ ۲/۲/۹۷ با هدف هم اندیشی و ایجاد بستر تعامل و همکاری در حوزه نظارت و بازرسی تشکیل گردید.

1847