سفر رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور به خوزستان

علی طالبی رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور طی سفری به استان از استانداری خوزستان، فرمانداری های کارون و آبادان بازدید کرد.

رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور در این بازدیدها وضعیت عملکرد استانداری و فرمانداری ها را مورد بررسی قرار داد.

وی همچنین در جلسه با نبروهای دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری در زمینه ضرورت نظارت مستمر بر  شهرداری ها و دهیاری های کشور و ارتقاء جایگاه های دفاتر بازرسی تاکید کرد.

3020