بازدید مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان از بهزیستی استان

مدیر کل بازرسی، مدیریت عملکرد وامور حقوقی استانداری در تاریخ ۱۹/۳/۹۵به همراه کارشناسان آن دفتر از اداره کل بهزیستی استان بازدید بعمل آورد.در این بازدید آقای صدیق راد مدیر کل محترم بهزیستی استان گزارشی از عملکرد آن سازمان ارائه نمودند. سپس جلسه ای با حضور مدیر کل بازرسی، مدیر کل بهزیستی ومعاونین ایشان برگزار شد که مشکلات و موانع بر سر راه بهزیستی در راستای انجام امور محوله مورد بررسی قرار گرفت. در پایان هاشمی افزود به منظور رفع مشکلات بهزیستی با دعوت از مدیران سازمانهای اجرایی ذیربط در استانداری  جلسه ای تشکیل خواهد شد و به مشکلات مربوطه پرداخته می شود.

2035