کمیته صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری استانداری

 بررسی موضوع برون سپاری فعالیت های شهرداری ها در جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم 

 

به گزارش روابط عمومی استانداری سید لطف اله هاشمی رئیس کمیته صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری استانداری گفت: در این نشست موضوع برون سپاری و مکانیزه کرده فعالیت های شهرداری های با شهرهای با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد فرآیندهای برون سپاری فعالیت های شهرداری ها که در کمیته صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری استانداری مطرح شد جهت تصویب نهایی به کمیته کارگروه توسعه مدیریت استانداری ارجاع شود. 

 

سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خاطرنشان کرد: این جلسه با هدف تسریع در انجام فعالیت ها، صرفه جویی در زمان و هزینه، افزایش رضایتمندی ارباب رجوع و کاهش تخلفات اداری با استفاده از ظرفیت دفاتر خدمات ارتباطی و کاهش مراجعه ارباب رجوع به کارکنان شهرداری هابرای دریافت پروانه ساختمان، پایان کار و سایر فعالیت های مرتبط با شهرداری ها برگزار شد.

 

1857