1398/06/04
معرفی همکاران

 

 Ø سعید صلیح

مشاور حقوقی

 

Ø    اسماعیل نیسی

معاون بازرسی

فوق لیسانس علوم سیاسی

 

Ø    سمیه هاشم پور

معاون حقوقی

لیسانس حقوق

 

Ø    حسین عیسوند سلطان آبادی

کارشناس ارزیابی عملکرد

فوق لیسانس حقوق  و جزا

 

Ø    یوسف محمودی

کارشناس بازرسی

فوق لیسانس جغرافیا

 

Ø    محمد صادق پورسلان

رئیس گروه بازرسی

فوق لیسانس علوم اجتماعی

 

Ø    سید ایوب طاهر الهایی

کارشناس بازرسی

فوق لیسانس عمران

 

Ø    منصور صالحی

کارشناس بازرسی

لیسانس برنامه ریزی امور فرهنگی

 

Ø    حسین عامری خواه

کارشناس حقوقی

لیسانس حقوق

 

Ø    پویا تقی پور بیرگانی

کارشناس حقوقی

لیسانس حقوق

 

Ø    لیلا آذرسا

کارشناس بازرسی

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی