1398/04/25
پرسش و پاسخ های حقوقی

پرسش: در صورت بروز اختلاف بین دستگاه های اجرای استان مرجع رسیدگی کجاست؟

پاسخ: دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری

-------------------------

پرسش: در صورت بروز اختلاف بین دستگاه های اجرای استان مرجع رسیدگی کجاست؟

پاسخ: دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری