1398/06/04
اخبار
تاریخ: 1396/03/02 نظرات: 133 نظر نمایش: 810 مرتبه تعداد امتیاز: 1   (Article Rating)
جلسه هماهنگی ارزیابی عملکرد استانداری

جلسه هماهنگی ارزیابی عملکرد استانداری

 جلسه هماهنگی ارزیابی عملکرد استانداری در سطح ملی با حضور آقای نیسی معاون مدیریت عملکرد و بازرسی و کارشناسان ارزیابی و کارشناسان رابط دفاتر استانداری در محل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی مورخ 31/2/96 تشکیل گردید. در ابتدا آقای نیسی معاون مدیریت عملکرد و بازرسی ضمن تشریح موضوع و مطالب مرتبط بر اهمیت موضوع و دقت در تهیه مستندات وحسن ثبت در سامانه تسما( ارزیابی عملکرد) تدکید نمود. در ادامه کارشناسان ارزیابی و رابطان به پیان نظرات خود پرداختند.

کد: 32451
نویسنده خبر: اپراتور دفتر بازرسی
 
تصاویر مرتبط
  • جلسه هماهنگی ارزیابی عملکرد استانداری
  • جلسه هماهنگی ارزیابی عملکرد استانداری
امتیاز بندی