1398/06/04
اخبار
تاریخ: 1396/07/04 نظرات: 140 نظر نمایش: 855 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
جلسه توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد سال95 فرمانداری های استان- سالن شهید رجایی استانداری

جلسه توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد سال95 فرمانداری های استان- سالن شهید رجایی استانداری

جلسه توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد سال95 فرمانداری های استان در روز دوشنبه   مورخ 3/ 7 /96 در سالن شهید رجایی استانداری خوزستان با حضور مدیرکل بازرسی، معاون و کارشناسان ارزیابی عملکرد استانداری و فرمانداری های تابعه برگزار گردید. در این جلسه ابتدا مدیرکل بازرسی به اهمیت و جایگاه ارزیابی عملکرد در استانداری و فرمانداری ها پرداخت و بیان نمودند که فرمانداری ها در زمان تعیین شده نسبت به جمع اوری مستندات مورد نیاز اقدام و این عمل را به روزهای آخر موکول ننمایند. در ادامه نیز توضیحات کاملی در خصوص نحوه جمع اوری و تهیه گزارشات و مستندات مورد نیاز از سوی معاون بازرسی و کارشناسان ارزیابی عمکلرد استانداری به حاضرین در جلسه ارایه شد و به سوالات و ابهامات آنها پاسخ داده شد.

کد: 35975
نویسنده خبر: اپراتور دفتر بازرسی
 
تصاویر مرتبط
  • جلسه توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد سال95 فرمانداری های استان- سالن شهید رجایی استانداری
  • جلسه توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد سال95 فرمانداری های استان- سالن شهید رجایی استانداری
  • جلسه توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد سال95 فرمانداری های استان- سالن شهید رجایی استانداری
  • جلسه توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد سال95 فرمانداری های استان- سالن شهید رجایی استانداری
  • جلسه توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد سال95 فرمانداری های استان- سالن شهید رجایی استانداری
  • جلسه توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد سال95 فرمانداری های استان- سالن شهید رجایی استانداری
  • جلسه توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد سال95 فرمانداری های استان- سالن شهید رجایی استانداری
  • جلسه توجیهی آموزشی ارزیابی عملکرد سال95 فرمانداری های استان- سالن شهید رجایی استانداری
امتیاز بندی