1398/06/04
اخبار
تاریخ: 1396/09/21 نظرات: 106 نظر نمایش: 1539 مرتبه تعداد امتیاز: 6   (Article Rating)
بازرسی بازرسان استانداری از شهرستان هندیجان

 در تاریخ 19 / 9 /96 بازرسان استانداری از شهرستان هندیجان بازدید بعمل آوردند. این مأموریت یک روزه در راستای امور محوله و همچنین تشکیل جلسه درخصوص واگذاری معدن صدف بحرکان و مشکلات ایجاد شده آن  با حضور بازرسان استانداری، مسئولین استانداری ، سازمان صنعت، معدن و تجارت، مدیران منایع طیبعی، محیط زیست، صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی شهرستان و همچنین سرمایه گذار معدن صدف و رئیس شورای شهر هندیجان تشکیل گردید. جلسه رسیدگی در آغاز جلسه با خوش آمدگویی فرماندار شهرستان شروع شد و سایر حاضرین نیز به ایرد سخنرانی درخصوص نحوه واگذاری معدن موصوف و شرایط واگذاری و اقداماتی که می بایست در این باره صورت می گرفت به بحت و تبادل نظر پرداختند. در آخر نیز جمعبندی مباحث توسط فرماندار صورت گرفت و مقرر گردید جلسه دیگری جهت رفع این مشکل در فرمانداری با حضور کلیه دستگاه های ذیربط برگزار گردد و شرکت کنندگان در جلسه نیز با در دست داشتن کلیه مستندات مربوطه در جلسه آینده حاضر شوند.

کد: 38183
نویسنده خبر: اپراتور دفتر بازرسی
امتیاز بندی